Rezerwacja

NIE CZEKAJ ZAREZERWUJ JUŻ TERAZ!

WARUNKI REZERWACJI W HOTELU ZAMEK

 

§ 1 Hotel Zamek Centrum przyjmuje zamówienie na usługi hotelowe w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i innych

§ 2 Podstawą realizacji przez Hotel świadczeń w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i innych będą szczegółowe zlecenia składane przez Klientów przed rozpoczęciem imprezy. Zlecenia mogą być składane w formie pisemnej, faxowej, meilowej lub ustnie telefonicznie,

§ 3 Hotel Zamek zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc.

§ 4 Po dokonaniu przez Biuro Podróży rezerwacji, Hotel potwierdza tę rezerwację, podając jednocześnie ceny zamówionych usług.

§ 5 Za świadczone usługi Hotel Zamek pobiera ceny określone w cenniku usług. Hotel Zamek zastrzega sobie prawo do podniesienia cen

§ 6 Hotel Zamek może zażądać pełnej przedpłaty lub zaliczki w wysokości uzgodnionej z Klientem.

§ 8 Klient może anulować lub ograniczyć zamówienie bez konieczności uiszczania odszkodowania, pod warunkiem zachowania terminów uzgodnionych z Hotelem Zamek. Wszelkie anulacje lub zmiany będą dokonywane na piśmie, przy czym decyduje data otrzymania pisma przez Hotel Zamek.

§ 9 W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub niewykorzystania zamówionych usług, Klient zrekompensuje Hotelowi Zamek poniesione straty chyba, że sytuacja ta nastąpiła z winy Hotelu Zamek.

§ 10 Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00

§ 11 Jeżeli którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność strony za szkodę jest wyłączona.

PŁATNE MIEJSCE PARKINGOWE ZA HOTELEM / 50 ZŁ DOBA
BRAK MOŻLIWOŚCI REZERWACJI PARKINGU. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 Recepcja  czynna 24 H